تیم ما

اعضای هیئت علمی گروه آموزشی CMaster

وحید حسین زاده

رتبه ۱ تصویربرداری پزشکی ۹۷

مشاور و برنامه ریز ، مدرس و مؤلف محتوای آموزشی

سعیده رمضانی

رتبه ۱ تصویربرداری پزشکی ۹۸

مشاور و برنامه ریز ، مدرس و تالیف کننده محتوای آموزشی

فاطمه محمدیان

رتبه ۲ تصویربرداری پزشکی ۹۷

مشاور و برنامه ریز ، مدرس و تالیف کننده محتوای آموزشی

علی عامری

رتبه ۲ فیزیک پزشکی ۹۸

مشاور و برنامه ریز ، مدرس و تالیف کننده محتوای آموزشی

مریم الیکایی مقدم

رتبه6 تصویربرداری پزشکی رتبه 12 رادیوبیولوژی رتبه 40 فیزیم پزشکی سال 99

مشاور و برنامه ریز ، مدرس و تالیف کننده محتوای آموزشی

عاطفه مرادی

رتبه ۵ تصویربرداری پزشکی ۹۷

مشاور و برنامه ریز ، مدرس و تالیف کننده محتوای آموزشی

پرند نوری

رتبه 6 رادیوبیولوژی 1400

مشاور و برنامه ریز ، مدرس و تالیف کننده محتوای آموزشی

علی عبدل پور

رتبه 27 فیزیک پزشکی و 20رادیوبیولوژی ۹۹

مشاور و برنامه ریز ، مدرس
ایده پرداز و طراح گروه CMaster

CMaster

  • اولین گروه اموزش تخصصی تصویربرداری پزشکی و کارشناسی ارشد
فهرست